Kerkelijk VVV

Kerkelijk VVV

Een verdeeld lichaam?

Als God naar Bodegraven kijkt ( en dat doet Hij!), ziet Hij één Gemeente: alle mensen die door Zijn Geliefde Zoon, Jezus Christus gekocht en betaald zijn, op het kruis van Golgotha. Dezen behoren allen tot het Lichaam van Christus. “Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde.”( 1 Kor 12 vs 26)

Gebed

In veel Bodegraafse kerken en gemeenten wordt gebeden voor de eigen kerkelijke activiteiten, de eigen zending enzovoorts. Maar het is goed ook gezamenlijk, als gelovigen uit verschillende kerken, samen te bidden voor alle kerken, al het evangelisatiewerk en all noden in Bodegraven. Laat allen één zijn… Met eenheid bedoelen we dat wij in het lichaam van Christus – in heel zijn bonte verscheidenheid – er zijn om elkaar te dienen, om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen. “Laat hen allen één zijn, Vader.  Zoals U in Mij bent en Ik in U.” En “Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en U in Mij.”(Joh. 17 vers 21-23)

Gezamenlijk gebed

Op veel plaatsen komen christenen, uit verschillende kerken, regelmatig bij elkaar voor een regio-, stads- of Dorpsgebed. We kunnen het ons gewoon niet langer veroorloven ons achter onze kerkmuren te blijven verschuilen.  Vindt u het misschien moeilijk hardop te bidden? Schroom niet! Ook stille bidders zijn van harte welkom. Elke maand zien we nieuwe gezichten. Bent u er volgende keer ook bij? Na afloop is er gelegenheid, bij een kop koffie of thee, nog even na te praten. Zijn er gebedspunten die betrekking hebben op Bodegraven, dan kunt u die aan ons doorgeven. Wij hebben inmiddels een lange lijst met gebedspunten.

God zelf roept ons dringend op om te bidden voor alle mensen en in ’t bijzonder voor onze overheid. “Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, Die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. “(1 Tim 2 vers 3 en 4 )”…Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. “(Jacobus 5 vers 16b)” Laat hen allen één zijn, Vader…opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.  “(Johannes 17 vers 21).”

VAN HARTE WELKOM op ELKE 2e zaterdag van de maand in ’t Rustpunt (09:00-10:00 uur)